Analiza gleby przed startem to same oszczędności!

22 Stycznia 2024

Najwyższą plonotwórczą efektywność spośród wszystkich czynników intensyfikacji produkcji roślinnej stanowi nawożenie roślin. W warunkach Polski wynosi ona od 30 do nawet 60% całości przyrostu produkcji. Brak odpowiedniej ilości przyswajalnych form składników pokarmowych w glebie wpływa na spadek plonowania roślin oraz obniżenie ich parametrów jakościowych. Przekłada się to na uzyskanie niższych dochodów gospodarstw rolnych.

Dodatkowo konsekwencją stosowania niskiego nawożenia jest spadek żyzności gleby, wynikający z wyczerpania jej ze składników pokarmowych. Może to skutkować pogorszeniem parametrów fizycznych gleby umożliwiających magazynowanie wody oraz jej parametrów biologicznych. Z kolei stosowanie zbyt wysokich dawek nawozów mineralnych skutkuje zwiększeniem nakładów finansowych gospodarstwa, a często również pogorszeniem jakości roślin, czy negatywnym wpływem na środowisko przyrodnicze. Nieodzownym elementem racjonalnego i zbilansowanego nawożenia jest więc nie tylko uwzględnienie potrzeb pokarmowych uprawianych gatunków roślin, ale również ocena aktualnej zasobności gleby w składniki pokarmowe.

Zwiększ opłacalność produkcji roślinnej

Ocena zasobności gleby w przyswajalne formy składników pokarmowych jest ważnym elementem ustalenia potrzeb nawozowych roślin. Analizy chemiczne gleby powinny być wykonywane nie rzadziej niż raz na 4 lata, niemniej jednak w celu zwiększenia opłacalności produkcji roślinnej, poprzez stosowanie racjonalnego nawożenia, wielu rolników decyduje się na badanie swojej gleby każdego roku. Daje to możliwość analizy zmian właściwości gleby w efekcie stosowania danej agrotechniki, w tym nawożenia roślin. Przekłada się to na zastosowanie technologii nawozowej dostosowanej do konkretnych warunków glebowo-klimatycznych oraz uprawianego gatunku rośliny, co skutkuje niejednokrotnie zmniejszeniem nakładów finansowych przeznaczanych na zakup nawozów mineralnych.

Jakie analizy wykonać?

Analiza gleby powinna obejmować określenie odczynu gleby oraz potrzeb wapnowania, jak również jej zasobności w przyswajalne formy fosforu, potasu i magnezu. W przypadku uprawy roślin o bardzo dużych i dużych potrzebach pokarmowych w stosunku do siarki (rzepak, kapusta, gorczyca, lucerna) dobrze jest wykonać analizę zawartości siarki przyswajalnej w glebie. Jeżeli podejrzewamy, że nasza gleba zawiera niewielkie ilości mikroskładników, wówczas powinniśmy przebadać ją pod kątem zawartości  między innymi boru, miedzi, cynku, żelaza czy manganu. W celu pełnej oceny stanu naszej gleby możemy wykonać również badanie zawartości metali ciężkich.

Gdzie wykonać analizę gleby?

Analizę gleby można wykonać w laboratoriach Okręgowych Stacji Chemiczno-Rolniczych, które znajdą się w każdym województwie.

Pobranie reprezentatywnej próby glebowej

Nieodzownym elementem właściwej analizy gleby jest poprawne pobranie prób glebowych. Błędów popełnianych na tym etapie nie da się naprawić w późniejszym terminie. Przed przystąpieniem do pobierania prób należy wykonać szkic pól zaznaczając zasięg powierzchni uprawnych. Próby glebowe należy pobierać po zbiorach (przed wysiewem nawozów) lub wczesną wiosną przed rozpoczęciem upraw polowych. Ogólna próba (uśredniona) powinna być reprezentatywna dla całego obszaru użytku rolnego charakteryzującego się podobnymi warunkami przyrodniczymi, tj. typ, rodzaj i gatunek gleby. Szczegółowy sposób poboru prób glebowych określa Polska Norma PN-R-04031:1997. Przy wyrównanej kategorii gleby oraz zbliżonym ukształtowaniu terenu maksymalna powierzchnia przypadająca na próbę ogólną nie powinna przekraczać 4 ha. Należy pamiętać, że im większa zmienność glebowa tym mniejszy powinien być obszar pobierania próby mieszanej. Z jednorodnego pola należy pobrać co najmniej 20 prób indywidualnych z całej głębokości warstwy ornej i przygotować próbę reprezentatywną dla danego obszaru. Próby po pobraniu należy zabezpieczyć przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych oraz wysoką temperaturą. W przypadku prób dostarczanych do laboratorium w późniejszym terminie należy glebę wysuszyć w temperaturze pokojowej.

Jakich błędów należy unikać?

Nigdy nie należy pobierać prób glebowych po zastosowanym nawożeniu mineralnym czy organicznym, a także w warunkach dużej wilgotności gleby czy nadmiernej suszy. Miejscami niedozwolonymi do pobierania prób glebowych są obrzeża pola oraz miejsca po bruzdach, kopcach, stogach czy kretowiskach. Niewskazane jest pobieranie prób w zagłębieniach terenu oraz na wzniesieniach. W przypadku zróżnicowanego pola lub dużego zróżnicowania wzrostu roślin należy pobierać indywidualne próby reprezentatywne dla tych obszarów.

Niewiele płacisz, wiele zyskujesz

Niewielki koszt rzędu kilkunastu złotych w przypadku podstawowej analizy gleby może przynieść bardzo duże oszczędności wynikające z dokładnego ustalenia dawek nawozów na podstawie aktualnej zasobności gleby w składniki pokarmowe oraz biorąc pod uwagę potrzeby pokarmowe rośliny uprawnej.

 

dr hab. Marzena S. Brodowska

Najnowsze artykuły

Białko pod ochroną w odchwaszczanych użytkach zielonych

Użytki zielone wymagają zabiegów pielęgnacyjnych, aby stanowiły cenną paszę,. Kompensacji chwastów lepiej zapobiegać metodami agrotechnicznymi. Gdy te nie przynoszą oczekiwanych rezultatów, trzeba wspomóc się zabiegiem herbicydowym.

28 Lutego 2024

Nawożenie użytków zielonych

Trawy do prawidłowego wzrostu i rozwoju potrzebują określonej ilości niezbędnych składników pokarmowych. Nawożenie mineralne jest czynnikiem, który w największym stopniu modyfikuje skład chemiczny runi łąkowej. Ważnym zabiegiem w uprawie traw jest prawidłowe dokarmianie dolistne.

27 Lutego 2024

Choroby w młodych zbożach

Choroby, które atakują w fazie pełni i końca krzewienia, mogą zniszczyć potencjał plonotwórczy uprawianej odmiany. Tylko wczesny monitoring plantacji oraz znajomość odporności kreacji pozwala na określenie występującego zagrożenia, a wykonane we właściwym czasie zwalczanie grzybów obecnych na liściach i innych organach roślin na dłuższy czas poprawia zdrowie zbóż.

21 Lutego 2024