Jaki PIT i VAT przy zakupie produktów rolnych od rolnika ryczałtowego

14 Października 2019

Przedsiębiorca (podatnik VAT czynny) prowadzi bar. Sprzedawane w nim posiłki są przygotowywane z produktów rolnych nabywanych m.in. od rolników ryczałtowych. Przedsiębiorca nie ma zawartych z nimi umów kontraktacji ani umów o podobnym charakterze. 18 września 2019 r. nabył od rolnika ryczałtowego (pani Renaty) 200 kg ziemniaków za cenę 400 zł. Na udokumentowanie zakupu podatnik wystawił 18 września 2019 r. fakturę VAT RR na kwotę 400 zł plus 28 zł zryczałtowanego zwrotu podatku. Zapłaty za nabyte ziemniaki wraz ze zryczałtowanym zwrotem podatku w łącznej wysokości 428 zł dokonał 25 września 2019 r. przelewem na rachunek bankowy pani Renaty. Jak przedsiębiorca powinien rozliczyć VAT od zakupu tych ziemniaków? Czy musi zapłacić PCC? Podatek dochodowy rozlicza na zasadach podatku liniowego, prowadząc podatkową księgę przychodów i rozchodów metodą kasową. VAT i zaliczki na PIT opłaca za okresy miesięczne. 

VAT

Rolnikowi ryczałtowemu dokonującemu dostawy produktów rolnych dla podatnika VAT, który rozlicza ten podatek, przysługuje zryczałtowany zwrot VAT z tytułu nabywania niektórych środków produkcji dla rolnictwa opodatkowanych VAT.

Przy czym przez produkty rolne rozumie się towary wymienione w załączniku nr 2 do ustawy o VAT oraz towary wytworzone z nich przez rolnika ryczałtowego z produktów pochodzących z jego własnej działalności rolniczej przy użyciu środków zwykle używanych w gospodarstwie rolnym, leśnym i rybackim (zob. art. 2 pkt 20 ustawy o VAT). Do produktów rolnych zalicza się m.in. ziemniaki. Z dniem 1 listopada 2019 r. przez produkty rolne będzie się rozumieć towary pochodzące z własnej działalności rolniczej rolnika ryczałtowego oraz towary, o których mowa w art. 20 ust. 1c i 1d ustawy o PIT, z tym że nowa definicja będzie stosowana dopiero od 1 kwietnia 2020 r. (zob. art. 1 pkt 1 lit. b art. 7 ust. 1 ustawy z 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw).

Kwota zryczałtowanego zwrotu podatku jest wypłacana rolnikowi ryczałtowemu przez nabywcę produktów rolnych (art. 115 ustawy o VAT). Stawka tego zwrotu wynosi 7 proc. kwoty należnej z tytułu dostawy produktów rolnych pomniejszonej o kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku (zob. art. 115 ust. 2 w zw. z art. 146aa ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT). Słusznie zatem przedsiębiorca do wynagrodzenia należnemu rolnikowi ryczałtowemu doliczył zryczałtowany zwrot podatku w wysokości 28 zł (400 zł x 7 proc.).

Podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny nabywający produkty rolne od rolnika ryczałtowego wystawia w dwóch egzemplarzach fakturę dokumentującą nabycie tych produktów. Oryginał faktury jest przekazywany dostawcy (art. 116 ust. 1 ustawy o VAT).

Od 1 września 2019 r., stosownie do art. 116 ust. 2 ustawy o VAT, faktura dokumentująca nabycie produktów rolnych powinna być oznaczona jako „Faktura VAT RR” i zawierać co najmniej:

– imię i nazwisko lub nazwę albo nazwę skróconą dostawcy i nabywcy oraz ich adresy;

– numer identyfikacji podatkowej lub numer PESEL dostawcy i nabywcy;

– datę dokonania nabycia oraz datę wystawienia i numer kolejny faktury;

– nazwy nabytych produktów rolnych;

– jednostkę miary i ilość nabytych produktów rolnych oraz oznaczenie (opis) klasy lub jakości tych produktów;

– cenę jednostkową nabytego produktu rolnego bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku;

– wartość nabytych produktów rolnych bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku;

– stawkę zryczałtowanego zwrotu podatku;

– kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku od wartości nabytych produktów rolnych;

– wartość nabytych produktów rolnych wraz z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku;

– kwotę należności ogółem wraz z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku, wyrażoną cyfrowo i słownie;

– czytelne podpisy osób uprawnionych do wystawienia i otrzymania faktury lub podpisy oraz imiona i nazwiska tych osób.

Uwaga: Od 1 września 2019 r. faktura VAT RR także w przypadku, gdy rolnik ryczałtowy dokonujący dostawy produktów rolnych jest osobą fizyczną, nie musi już zawierać numeru dowodu osobistego dostawcy lub innego dokumentu stwierdzającego jego tożsamość, a także daty wydania tego dokumentu i nazwy organu, który wydał dokument.

Faktura VAT RR powinna również zawierać oświadczenie dostawcy produktów rolnych w brzmieniu: „Oświadczam, że jestem rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług” (art. 116...

Ten artykuł jest dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników.
Chcesz mieć nieograniczony dostęp do wszystkich treści w serwisie E-pole? Dokonaj bezpłatnej rejestracji i korzystaj z naszej bazy publikacji, narzędzi oraz szkoleń online.
Najnowsze artykuły

Białko pod ochroną w odchwaszczanych użytkach zielonych

Użytki zielone wymagają zabiegów pielęgnacyjnych, aby stanowiły cenną paszę,. Kompensacji chwastów lepiej zapobiegać metodami agrotechnicznymi. Gdy te nie przynoszą oczekiwanych rezultatów, trzeba wspomóc się zabiegiem herbicydowym.

28 Lutego 2024

Nawożenie użytków zielonych

Trawy do prawidłowego wzrostu i rozwoju potrzebują określonej ilości niezbędnych składników pokarmowych. Nawożenie mineralne jest czynnikiem, który w największym stopniu modyfikuje skład chemiczny runi łąkowej. Ważnym zabiegiem w uprawie traw jest prawidłowe dokarmianie dolistne.

27 Lutego 2024

Choroby w młodych zbożach

Choroby, które atakują w fazie pełni i końca krzewienia, mogą zniszczyć potencjał plonotwórczy uprawianej odmiany. Tylko wczesny monitoring plantacji oraz znajomość odporności kreacji pozwala na określenie występującego zagrożenia, a wykonane we właściwym czasie zwalczanie grzybów obecnych na liściach i innych organach roślin na dłuższy czas poprawia zdrowie zbóż.

21 Lutego 2024