Co można wybudować bez jakichkolwiek formalności, a gdzie wymagane jest zgłoszenie

18 Września 2020

W ramach nowelizacji prawa budowlanego przeredagowano brzmienie przepisów i w jednym miejscu zebrano wszystkie przypadki, kiedy można prowadzić inwestycje bez pozwolenia na budowę – na podstawie zgłoszenia oraz bez niego (w art. 29). Do tej pory regulacje były porozrzucane w różnych artykułach. Dzięki porządkom inwestorom łatwiej teraz jest ustalić, jakie wymogi dotyczą ich konkretnej inwestycji. Przy okazji poszerzono katalog rodzajów inwestycji i wprowadzono pewne modyfikacje. Przybliżamy zatem listy inwestycji, wskazując przy tym, jakich zmian dokonano, zaznaczając je pogrubioną czcionką i białym kolorem tła.

Rodzaj inwestycji

Do tej pory

Po 19 września 2020 r.

INWESTYCJE ZWOLNIONE Z OBOWIĄZKU UZYSKIWANIA POZWOLENIA NA BUDOWĘ I ZGŁOSZENIA

Budowa naziemnych zbiorników będących obiektami budowlanymi, służących do przechowywania paliw płynnych klasy III, na potrzeby własne użytkownika, o pojemności do 5 m sześc.Inwestycja wymagała uzyskania pozwolenia na budowę.Bez pozwolenia na budowę i zgłoszenia.
Budowa suszarni kontenerowych o powierzchni zabudowy do 21 mkw., jeśli są to obiekty związane z produkcją rolną i uzupełniające zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej.Bez pozwolenia na budowę i zgłoszenia.Bez pozwolenia na budowę i zgłoszenia.
Budowa wiat o powierzchni zabudowy do 50 m kw., sytuowanych na działce, na której znajduje się budynek mieszkalny lub przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe, przy czym łączna liczba tych wiat na działce nie może przekraczać dwóch na każde 1000 mkw. powierzchni działki.Bez pozwolenia na budowę i zgłoszenia.Bez pozwolenia na budowę i zgłoszenia.
Budowa wolno stojących altan o powierzchni zabudowy do 35 mkw., przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 mkw. powierzchni działki.Bez pozwolenia na budowę i zgłoszenia.Bez pozwolenia na budowę i zgłoszenia.
Budowa altan działkowych i obiektów gospodarczych, o których mowa w ustawie z 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych.Bez pozwolenia na budowę i zgłoszenia.Bez pozwolenia na budowę i zgłoszenia.
Budowa parterowych budynków o powierzchni zabudowy do 35 mkw., służących jako zaplecze do bieżącego utrzymania linii kolejowych, położonych na terenach stanowiących własność Skarbu Państwa.Bez pozwolenia na budowę i zgłoszenia.Bez pozwolenia na budowę i zgłoszenia.
Budowa wolno stojących kabin telefonicznych, szaf i słupków telekomunikacyjnych.Bez pozwolenia na budowę i zgłoszenia.Bez pozwolenia na budowę i zgłoszenia.
Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie z wyjątkiem obiektów sytuowanych na obszarze Natura 2000.Bez pozwolenia na budowę i zgłoszenia.Bez pozwolenia na budowę i zgłoszenia.
Budowa zjazdów z dróg powiatowych i gminnych oraz zatok parkingowych na tych drogach.Bez pozwolenia na budowę i zgłoszenia.Bez pozwolenia na budowę i zgłoszenia.
Budowa przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni do 50 mkw.Bez pozwolenia na budowę i zgłoszenia.Bez pozwolenia na budowę i zgłoszenia.
Budowa opasek brzegowych oraz innych sztucznych, powierzchniowych lub liniowych umocnień brzegów rzek i potoków górskich oraz brzegu morskiego.Bez pozwolenia na budowę i zgłoszenia.Bez pozwolenia na budowę i zgłoszenia.
Budowa pochylni przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.Bez pozwolenia na budowę i zgłoszenia.Bez pozwolenia na budowę i zgłoszenia.
Budowa przepustów o średnicy do 100 cm.Bez pozwolenia na budowę i zgłoszenia.Bez pozwolenia na budowę i zgłoszenia będzie możliwa budowa przepustów o przekroju wewnętrznym do 0,85 mkw.
Budowa telekomunikacyjnych linii kablowych.Bez pozwolenia na budowę i zgłoszenia.Bez pozwolenia na budowę i zgłoszenia.
Budowa ogrodzeń do wysokości 2,20 m.Bez pozwolenia na budowę i zgłoszenia.Bez pozwolenia na budowę i zgłoszenia.
Docieplenie budynków o wysokości poniżej 12 m.Bez pozwolenia na budowę i zgłoszenia.Bez pozwolenia na budowę i zgłoszenia.
Utwardzanie powierzchni gruntu na działkach.Bez pozwolenia na budowę i zgłoszenia.Bez pozwolenia na budowę i zgłoszenia.
Budowa obiektów małej architektury, z wyjątkiem obiektów małej architektury w miejscach publicznych.Bez pozwolenia na budowę i zgłoszenia.Bez pozwolenia na budowę i zgłoszenia.
Budowa i przebudowa urządzeń melioracji wodnych.Wymagała dokonania zgłoszenia.Bez pozwolenia na budowę i zgłoszenia.
Stawianie parkometrów z własnym zasilaniem.Bez pozwolenia na budowę i zgłoszenia.Bez pozwolenia na budowę i zgłoszenia.
Budowa wiat przystankowych i peronowych.Bez pozwolenia na budowę i zgłoszenia.Bez pozwolenia na budowę i zgłoszenia.
Stawianie bankomatów, biletomatów, wpłatomatów, automatów sprzedających, automatów przechowujących przesyłki lub automatów służących do wykonywania innego rodzaju usług o wysokości do 3 m włącznie.Był spór interpretacyjny. Wskazane urządzenia nie były wymienione w art. 29 prawa budowlanego jako obiekty zwolnione z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia.Bez pozwolenia na budowę i zgłoszenia.
Budowa obiektów przeznaczonych do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót budowlanych, położonych na terenie budowy, oraz ustawianie barakowozów używanych przy wykonywaniu robót budowlanych, badaniach geologicznych i pomiarach geodezyjnych.Bez pozwolenia na budowę i zgłoszenia.Bez pozwolenia na budowę i zgłoszenia.
Budowa tymczasowych obiektów budowlanych stanowiących wyłącznie eksponaty wystawowe, niepełniących jakichkolwiek funkcji użytkowych, usytuowanych na terenach przeznaczonych na ten cel.Bez pozwolenia na budowę i zgłoszenia.Bez pozwolenia na budowę i zgłoszenia.
Budowa poligonowych obiektów budowlanych.Bez pozwolenia na budowę i zgłoszenia.Bez pozwolenia na budowę i zgłoszenia w sytuacji lokalizowania inwestycji na terenach zamkniętych wyznaczonych przez ministra obrony narodowej do prowadzenia ćwiczeń wojskowych z wykorzystaniem obozowisk polowych oraz umocnień terenu do pozoracji bezpośredniego prowadzenia walki.
Budowa punktów ładowania, w rozumieniu art. 2 pkt 17 ustawy z 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych.Bez pozwolenia na budowę i zgłoszenia.Bez pozwolenia na budowę i zgłoszenia.
Montaż pomp ciepła, wolnostojących kolektorów słonecznych, urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW.Bez pozwolenia na budowę i zgłoszenia.Bez pozwolenia na budowę i zgłoszenia.

Montaż urządzeń instalowanych w pasie drogowym dróg publicznych, wraz z fundamentami, konstrukcjami wsporczymi oraz przynależnymi elementami wyposażenia:

a) służących do zarządzania drogami, w tym do wdrażania inteligentnych systemów transportowych,

b) służących do zarządzania ruchem drogowym, w...

Ten artykuł jest dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników.
Chcesz mieć nieograniczony dostęp do wszystkich treści w serwisie E-pole? Dokonaj bezpłatnej rejestracji i korzystaj z naszej bazy publikacji, narzędzi oraz szkoleń online.
Najnowsze artykuły

Białko pod ochroną w odchwaszczanych użytkach zielonych

Użytki zielone wymagają zabiegów pielęgnacyjnych, aby stanowiły cenną paszę,. Kompensacji chwastów lepiej zapobiegać metodami agrotechnicznymi. Gdy te nie przynoszą oczekiwanych rezultatów, trzeba wspomóc się zabiegiem herbicydowym.

28 Lutego 2024

Nawożenie użytków zielonych

Trawy do prawidłowego wzrostu i rozwoju potrzebują określonej ilości niezbędnych składników pokarmowych. Nawożenie mineralne jest czynnikiem, który w największym stopniu modyfikuje skład chemiczny runi łąkowej. Ważnym zabiegiem w uprawie traw jest prawidłowe dokarmianie dolistne.

27 Lutego 2024

Choroby w młodych zbożach

Choroby, które atakują w fazie pełni i końca krzewienia, mogą zniszczyć potencjał plonotwórczy uprawianej odmiany. Tylko wczesny monitoring plantacji oraz znajomość odporności kreacji pozwala na określenie występującego zagrożenia, a wykonane we właściwym czasie zwalczanie grzybów obecnych na liściach i innych organach roślin na dłuższy czas poprawia zdrowie zbóż.

21 Lutego 2024