Publikacje » Prowadzenie działalności » Tarcza antykryzysowa: Pomoc dla rolników

Tarcza antykryzysowa: Pomoc dla rolników

12 Kwietnia 2020
źródło: https://www.gazetaprawna.pl

Tarcza antykryzysowa dla rolników oraz sektora rolno-spożywczego zawiera m.in. zwolnienie z obowiązku opłacania składek KRUS oraz ulgi podatkowe w CIT i PIT. W ramach drugiego pakietu osłonowego (tarcza antykryzysowa 2.0) zaproponowano m.in. zasiłek dla rolników i domowników na czas kwarantanny oraz zmiany w zakresie PROW 2014-2020.

W ramach pierwszego pakietu działań osłonowych (tarczy antykryzysowej), zapisanej w nowelizacji tzw. ustawy COVID-19, rolnicy oraz sektor rolno-spożywczy otrzymali wsparcie w dziewięciu kwestiach:

Zasiłek opiekuńczy dla rolników

Tego rodzaju świadczenie będzie przysługiwało rolnikowi w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko albo niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19. Zasiłek opiekuńczy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki dotyczy tylko dzieci w wieku do ukończenia 8 lat (dla dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności lub z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego zasiłek będzie przysługiwał do ukończenia 18 roku życia). Zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał przez okres do 14 dni (stawka dzienna - 32,41 zł).

Zwolnienie z obowiązku opłacania składek KRUS

Osoby objęte ubezpieczeniem emerytalno-rentowym w ramach ubezpieczenia społecznego rolników zostaną zwolnione z obowiązku opłacania składek za trzy miesiące (drugi kwartał 2020 r.). Nie trzeba w tym zakresie składać żądnych wniosków - zwolnienie z poboru składek nastąpi automatycznie.

Wydłużenie ważności orzeczeń

Osoby posiadające orzeczenia o częściowej lub całkowitej niezdolności do pracy oraz orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji nie muszą się martwić tym, że w czasie trwania stanu epidemii upłynie termin ważności tych dokumentów. Dokumenty tego typu zachowują ważność przez trzy miesiące od dnia upływu terminu ich ważności.

Zawieszenie postępowań

Zawieszony zostaje bieg terminów w postępowaniach: sądowych, sądowoadministracyjnych, egzekucyjnych, karnych, karnych skarbowych, w sprawach o wykroczenia, administracyjnych oraz innych.

Maksymalne ceny i maksymalne marże hurtowe i detaliczne

W przypadku produktów o istotnym znaczeniu dla ochrony zdrowia, bezpieczeństwa oraz utrzymania gospodarstw domowych wprowadzono możliwość ustalania maksymalnej ceny i marży.

Ulgi podatkowe

Zostały przesunięte terminy wpłacania zaliczek na CIT. Ponadto możliwe jest odpisanie strat spowodowanych przez epidemię w rozliczeniu PIT. Możliwe jest także uzyskanie zwolnienia lub odroczenia w zakresie podatku od nieruchomości. Rolnicy i spółdzielnie mogą też ubiegać się o odroczenie lub umorzenie czynszu w przypadku najmu lokali publicznych.

Wsparcie dla rolników zatrudniających pracowników

Zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS za pracowników do końca czerwca 2020 roku. Ponadto wydłużono ważność zezwoleń na pobyt i pracę dla cudzoziemców w okresie trwania stanu epidemii (pozostaną ważne do 30 dni po zniesieniu tego stanu).

Usługi e-administracji

Dla ułatwienia komunikacji z urzędami wprowadzono tzw. tymczasowy profil zaufany dla osób, które jeszcze nie posiadają pełnego profilu zaufanego, który pozwala na składanie pism i dokumentów drogą elektroniczną.

Inne formy wsparcia

Rolnicy prowadzący przedsiębiorstwa mogą korzystać...

Ten artykuł jest dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników.
Chcesz mieć nieograniczony dostęp do wszystkich treści w serwisie E-pole? Dokonaj bezpłatnej rejestracji i korzystaj z naszej bazy publikacji, narzędzi oraz szkoleń online.
Pogoda rolnicza
Szczegółowa prognoza temperatury gleby, punktu rosy, wiatru, indexu UV
Pobierz lokalizację z urządzenia
Szkolenia online
Narzędzia online