Publikacje » Prowadzenie działalności » Potwierdzenie dzierżawy dla KRUS bez specjalnej formy

Potwierdzenie dzierżawy dla KRUS bez specjalnej formy

3 Września 2020
źródło: https://www.gazetaprawna.pl/

Po zmianie przepisów znoszących obowiązek wpisywania umów do ewidencji nie było wiadomo, jaki dokument przedstawić, by dzierżawca mógł być objęty ubezpieczeniem rolniczym. Organ na prośbę DGP rozwiewa wątpliwości

31 lipca tego roku weszła w życie ustawa z 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw i wywołała nieoczekiwane wątpliwości dotyczące ubezpieczeń społecznych rolników. Chodzi o przewidziane w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników (dalej: u.s.r.) domniemanie, że dzierżawca gruntów prowadzi działalność rolniczą, a co za tym idzie – podlega ubezpieczeniu rolniczemu. Na skutek zmiany przepisów nie wiadomo było, jak potwierdzić istnienie dzierżawy. O wyjaśnienie zwróciliśmy się do KRUS.

Z mocy prawa lub na wniosek

Ubezpieczenie społeczne rolników obejmuje wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie oraz ubezpieczenie emerytalno-rentowe. Można mu podlegać z mocy prawa lub na wniosek.

Zgodnie z przepisami u.s.r. ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu rolników podlega z mocy ustawy:

  • rolnik, którego gospodarstwo obejmuje obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego lub dział specjalny,
  • domownik rolnika.

Będzie tak, gdy rolnik lub domownik nie podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu lub nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo nie ma ustalonego prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

Tym ubezpieczeniom podlega także osoba o statusie pomocnika rolnika, ale ma ona prawo jedynie do jednorazowego odszkodowania z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu albo śmierci wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej. Chodzi tu o osobę pełnoletnią wykonującą umowę o pomocy przy zbiorach. Przy czym podlega ona ubezpieczeniu od dnia oznaczonego w umowie jako dzień rozpoczęcia świadczenia pomocy przy zbiorach, a w przypadku gdy ta umowa nie określa tego dnia – od dnia zawarcia tej umowy. Wymienione osoby podlegają ubezpieczeniu z mocy samej ustawy, lecz dopuszcza ona objęcie także niektórych osób ubezpieczeniem na wniosek.

Z kolei ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu podlega z mocy ustawy:

  • rolnik, którego gospodarstwo obejmuje obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego lub dział specjalny,
  • domownik rolnika,
  • osoba pobierająca rentę strukturalną współfinansowaną ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej lub ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich;
  • małżonek osoby, o której mowa w poprzednim punkcie, jeżeli renta strukturalna współfinansowana ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej lub ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wypłacana jest ze zwiększeniem na tego małżonka.

Także w przypadku ubezpieczenia emerytalno-rentowego u.s.r. dopuszcza objęcie niektórych kategorii osób ubezpieczeniem rolniczym na wniosek.

Ważna definicja

We wszystkich rodzajach ubezpieczeń rolniczych pojawia się pojęcie rolnika oraz domownika. Przez rolnika rozumie się pełnoletnią osobę fizyczną, zamieszkującą i prowadzącą na terytorium Polski – osobiście i na własny rachunek – działalność rolniczą w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym, w tym również w ramach grupy producentów rolnych, a także osobę, która przeznaczyła grunty prowadzonego przez...

Ten artykuł jest dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników.
Chcesz mieć nieograniczony dostęp do wszystkich treści w serwisie E-pole? Dokonaj bezpłatnej rejestracji i korzystaj z naszej bazy publikacji, narzędzi oraz szkoleń online.
Pogoda rolnicza
Szczegółowa prognoza temperatury gleby, punktu rosy, wiatru, indexu UV
Pobierz lokalizację z urządzenia
Szkolenia online
Narzędzia online