Publikacje » Prowadzenie działalności » Podatek rolny 2020: Stawki, ulgi i zwolnienia

Podatek rolny 2020: Stawki, ulgi i zwolnienia

16 Lutego 2020
źródło: https://www.gazetaprawna.pl

Od użytków rolnych zajętych na działalność rolniczą należy uiszczać kwartalnie podatek rolny. Stawka zależy od średniej ceny skupu żyta, ogłaszanej co roku przez GUS, choć gminy mogą ją obniżać. W 2020 podatek ten wynosi: dla gruntów gospodarstw rolnych - 146,15 zł od 1 ha przeliczeniowego, a dla pozostałych gruntów rolnych - 292,30 zł od 1 ha fizycznego. Podatnikom przysługuje jednocześnie szereg zwolnień i ulg.

Zgodnie z ustawą opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. 

Za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej

Za działalność rolniczą uważa się produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, roślin ozdobnych, grzybów uprawnych, sadownictwa, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego fermowego oraz chów i hodowlę ryb.

Od 1 stycznia 2019 roku grunty sklasyfikowane w ewidencji jako użytki rolne:

  1. przez które przebiegają urządzenia przesyłowe (służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne) wchodzące w skład przedsiębiorstwa telekomunikacyjnego, przedsiębiorstwa działającego w zakresie przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów lub energii elektrycznej lub zajmującego się transportem wydobytego gazu lub ropy naftowej,
  2. zajęte na pasy technologiczne stanowiące grunt w otoczeniu urządzeń, o których mowa w pkt 1, konieczny dla zapewnienia właściwej eksploatacji tych urządzeń
  3. zajęte na strefy bezpieczeństwa oraz strefy kontrolowane urządzeń, o których mowa w pkt 1, służących do przesyłania lub dystrybucji ropy naftowej, paliw ciekłych lub paliw gazowych, lub transportu wydobytego gazu lub ropy

 - nie uważa się za grunty zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Chyba, że: (a) grunty te są jednocześnie zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza lub (b) użytki rolne są w posiadaniu samoistnym, użytkowaniu wieczystym lub są własnością przedsiębiorstwa telekomunikacyjnego, przedsiębiorstwa działającego w zakresie przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów lub energii elektrycznej lub zajmującego się transportem wydobytego gazu lub ropy naftowej.

Innymi słowy użytki rolne służące działalności rolniczej z tzw. infrastrukturą przesyłową (np. liniami energetycznymi) podatkowo są, co do zasady, traktowane jak użytki rolne, które należy objąć podatkiem rolnym (nie zaś podatkiem od nieruchomości właściwym dla działalności gospodarczej).

Podatnikami podatku rolnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, będące:

  1. właścicielami gruntów
  2. posiadaczami samoistnymi gruntów
  3. użytkownikami wieczystymi gruntów
  4. posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego

Jeżeli grunty gospodarstwa rolnego zostały w całości lub w części wydzierżawione na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub przepisów dotyczących uzyskiwania rent strukturalnych, podatnikiem podatku rolnego jest dzierżawca. 

Jeżeli grunty gospodarstwa rolnego zostały wniesione do spółdzielni produkcyjnej jako wkład gruntowy, podatnikiem podatku rolnego jest spółdzielnia produkcyjna

Jeżeli grunty stanowią współwłasność lub znajdują się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, to stanowią odrębny przedmiot opodatkowania podatkiem rolnym, a obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach...

Ten artykuł jest dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników.
Chcesz mieć nieograniczony dostęp do wszystkich treści w serwisie E-pole? Dokonaj bezpłatnej rejestracji i korzystaj z naszej bazy publikacji, narzędzi oraz szkoleń online.
Pogoda rolnicza
Szczegółowa prognoza temperatury gleby, punktu rosy, wiatru, indexu UV
Pobierz lokalizację z urządzenia
Szkolenia online
Narzędzia online